Reglement

Reglement Eindhoven Cultuurprijs d.d. 1 april 2017

Conform de beleidskaders van Cultuurbrief 2017-2020 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven op 26 januari 2016 wordt vanaf 2017 de Eindhoven Cultuurprijs ingesteld.

Stichting Cultuur Eindhoven reikt eenmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele instellingen, instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad. 
Er worden ieder jaar twee prijzen uitgereikt: een Stimuleringsprijs en een Waarderingsprijs. Voor de Stimuleringsprijs wordt een geldprijs van € 7500 toegekend, voor de Waarderingsprijs wordt een geldprijs van € 7500 toegekend.
Het doel van de prijs is het stimuleren van culturele initiatieven en kunstenaars.

Artikel 1. Selectiecriteria:
1.1 Er moet sprake zijn van een prestatie op het gebied van cultuur die van uitzonderlijke meerwaarde is voor de stad en waarbij er een verbinding is met de gemeente Eindhoven.
1.2 De Waarderingsprijs wordt toegekend aan een maker/instelling met een aantoonbare staat van verdienste.
1.3 Voor de Stimuleringsprijs komen makers/instellingen in aanmerking die korter dan vijf jaar bestaan en een bijzondere belofte voor cultuur in Eindhoven zijn.
1.4  Een motivering maakt onderdeel uit van de nominatie waarin wordt uitgelegd waarom hij of zij vindt dat genomineerde een prijs moet krijgen.
1.5 Een winnaar van de Eindhoven Cultuurprijs kan, voor zowel Stimulerings- als Waarderingsprijs, met dezelfde nominatie maar één keer per tien jaar deelnemen.
1.6  Een winnaar van de Stimuleringsprijs kan in de volgende jaren wel genomineerd worden voor de Waarderingsprijs.
1.7 De genomineerde mag niet beroepsmatig met de nominatie bezig zijn.

Artikel 2. Procedure:
2.1 De bij Cultuur Eindhoven ingediende nominaties worden verzameld en een longlist met alle nominaties wordt beschikbaar gesteld aan de Cultuurraad.
2.2 De Cultuurraad maakt vervolgens een shortlist van maximaal vijf genomineerden per categorie inclusief onderbouwing.
2.3 De 5 genomineerden per categorie worden openbaar gemaakt.
2.4 Het publiek mag per categorie één stem uitbrengen op één van de genomineerden.
2.5 De stemmen van het publiek tellen voor één derde mee in het eindoordeel.
2.6 Daarna buigt een jury zich over de vijf genomineerden voor iedere categorie en kiest een winnaar per categorie.

Artikel 3. Jury:

3.1 De jury bestaat uit minimaal drie en uit maximaal vijf leden met aantoonbare kennis op verschillende disciplines en vakgebieden, zowel cultureel als breed maatschappelijk. De leden van de jury worden benoemd door de Raad van Toezicht van stichting Cultuur Eindhoven.

3.2 Eerdere winnaars mogen het daaropvolgende jaar deel uitmaken van de jury.
3.3 De leden van de jury worden  benoemd voor de duur van twee jaar en mogen maximaal één keer herbenoemd worden. De maximale zittingstermijn bedraagt dus vier jaar. 
3.4 Leden van de jury vervullen hun taak onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en onafhankelijk van genomineerden. Indien een jurylid een rechtstreeks belang of band heeft met een genomineerde, meldt hij/zij dat aan het bestuur van Cultuur Eindhoven.

3.5. De samenstelling wordt gepubliceerd op de website van Cultuur Eindhoven zolang het reglement van kracht is.

Artikel 4. Uitvoering:
4.1. Cultuur Eindhoven is als enige verantwoordelijk voor de communicatie over en uitvoering van de Eindhoven Cultuurprijs en kan desgewenst samenwerking aangaan met derden.

4.2. Cultuur Eindhoven behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de prijs niet uit te reiken.

Artikel 5. Verplichtingen en verantwoording winnaars Eindhoven Cultuurprijs:
5.1. Bij de Stimuleringsprijs dient het prijzengeld ingezet te worden om een volgende stap te zetten binnen het culturele doel.

5.2. Bij de Waarderingsprijs dient de winnaar Cultuur Eindhoven te informeren over het bestedingsdoel van het prijzengeld.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Cultuur Eindhoven na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht en treedt in werking op 18-04-2017.